Regulamin

§ 1

 1.     Sklep internetowy MAKAMED, dostępny pod adresem internetowym www.makamed.pl , prowadzony jest przez Katarzynę Jeskie prowadzącą działalność
      gospodarczą pod firmą MAKAMED Katarzyna Jeskie z siedzibą w Zgierzu przy ul. Ciesielskiej 8 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
      Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7321199351, REGON 382167920.
 2.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
      internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1.     Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
      gospodarczą lub zawodową.
 2.     Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAKAMED Katarzyna Jeskie z siedzibą w Zgierzu przy ul. Ciesielskiej 8,
      wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
      7321199351, REGON 382167920.
 3.     Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
      wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5.     Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.makamed.pl
 6.     Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu),
      bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
      zawarcia umowy włącznie.
 7.     Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
      Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9.     Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10.     Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11.     Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów
      do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12.     Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i
      modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 13.     Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14.     Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
      Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 15.     RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z            przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
      ochronie danych).

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1.     Adres Sprzedawcy: ul. Ciesielska 8, 895-100 Zgierz.
 2.     Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@makamed.pl
 3.     Numer telefonu Sprzedawcy: 884107256.
 4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 26 1140 2004 0000 3502 7834 2120.
 5.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Opera, Firefox, itp.
 2.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3.     włączona obsługa plików cookies,
 4.     zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
      możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
      umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
      pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się
      Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1.     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy,
      adres zamawiającego, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mailowy.
 2.     Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie
      stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.      zalogować się na Konto (opcjonalnie);
 2.      wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;
 3.      zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4.      jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
       adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane
       odbiorcy Zamówienia,
 5.      kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6.      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy Produktu:
 2.     przesyłka kurierska – orientacyjny czas dostawy – do 5 dni roboczych – koszt 20 zł,
 3.     przesyłka kurierska pobraniowa – orientacyjny czas dostawy – 5 dni roboczych – koszt 25 zł,
 4.     odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Ciesielska 8, 95-100 Zgierz – termin odbioru uzgadniany indywidualnie ze Sprzedawcę, bez opłat.
 5.     W przypadku zamówień o wartości powyżej 700 zł dostawa odbywa się nieodpłatnie.
 6.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 7.     płatność przy odbiorze osobistym,
 8.     płatność za pobraniem przy przesyłce kurierskiej pobraniowej,
 9.     płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 10.     płatność elektroniczna.
 11.     Metody płatności wskazane w ust 3 niniejszego paragrafu nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Sprzedawcy. Klient może ponosić tylko
      ewentualnie opłatę za dokonanie przelewu zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku, za pośrednictwem którego dokonuje płatności.
 12.     Dostawy Produktów odbywają się wyłącznie na terenie Polski.
 13.     Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz dostępne metody płatności są wskazywane Klientowi w trakcie
      składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1.     Prezentowane przez Sprzedawcę reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
      cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2.     Klient składając Zamówienie składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3.     Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany
      przez niego adres e-mail.
 4.     Następnie Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail, na podany przez Klienta adres e-mail, w której informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do
      realizacji.
 5.     Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6.     W przypadku wyboru przez Klienta:
 7.     płatności przelewem lub płatności elektronicznej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
      Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 8.     płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej pobraniowej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 9.     płatności przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej przy odbiorze osobistym
      przesyłki.
 10.     Jeżeli Klient wybrał metodę dostawy inną niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 lit a. lub b.
      (z zastrzeżeniem ustępu 8 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 11.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 12.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 13.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 14.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 15.     W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie ustalonym indywidualnie ze
      Sprzedawcą. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-
      mail na podany przez Klienta adres e-mail.
 16.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

§ 10

Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1.       Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3.       W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
        biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4.       Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od
        Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5.       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy
        lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć
        również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6.        W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez
        Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7.       Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
 8.       w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 9.       w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
        oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
        wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia        oferowany przez Sprzedawcę.
 10.       zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte do opłacenia Zamówienia, chyba
        że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
        w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12.       Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
        poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14
        dni.
 13.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,.
 14.       Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
        charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15.       Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
 16.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
        względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 17.       w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 18.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1.       Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2.       W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
        cywilnym.
 3.       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się,
        że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 5.       Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 6.       Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora Produktu. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane
        Produkty.
 7.       W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w
        karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
        sprzedanej.


 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
        roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
        konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
        oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
        http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
        r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
        Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
        Sprzedawcą.
 5.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
        powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
        Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6.       Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
        pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie

 1.     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2.     Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu:
 3.     realizacji Umowy Sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4.     realizacji obowiązków Sprzedawcy ciążących na nim z mocy przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 5.     udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie - - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 6.     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
 7.     w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
      osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 8.     w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
      Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 9.     kancelariom prawnym;
 10.     podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie utrzymania i serwisowania oprogramowania wykorzystywanego w procesie sprzedaży.
 11.     Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży a po jej wykonaniu do upływu okresu
      przedawnienia mogących się ewentualnie ujawnić roszczeń, jak również do czasu upływu okresów przedawnienia wynikających z przepisów prawa
      podatkowego w zależności co nastąpi później lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o
      prawnie uzasadniony interes Administratora.
 12.     Klient ma prawo:
 13.     dostępu i sprostowania danych osobowych;
 14.     usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 15.     przenoszenia danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 16.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 17.     wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
      Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1.     Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów i kosztów
      płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca
      poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności
      oznacza, iż Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień
      Regulaminu.
 3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
      ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.

Współpracujemy z: